Đặt lịch hẹn

網路掛號

Đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn Bác sĩ
Khám lần đầu Tái khám
Đặt lịch hẹn tại Khoa
Khám lần đầu Tái khám
電話掛號

Đăng ký qua điện thoại

人工掛號專線 Đường dây trực tiếp:
+886-4-2205-6631

語音預約電話 Đặt lịch hẹn qua thư thoại:
+886-4-2201-2051~2053、
+886-4-2201-2060~2061

門診時間 Giờ làm việc:
08:30~12:00
13:30~17:00