Liên hệ với chúng tôi

Đường dây trực tiếp Trung tâm Y tế Quốc tế:+ 886-4-22052121; Máy lẻ: 4718,+ 886-4-22256892 Đường dây trực tiếp Trung tâm Y tế Quốc tế:+ 886-4-22052121; Máy lẻ: 4718,+ 886-4-22256892

Fax: +886-4-22259070 Fax: +886-4-22259070

E-mail:imc@mail.cmuh.org.tw E-mail:imc@mail.cmuh.org.tw

Địa chỉ:Số 2 Đường Yude, Khu Bắc, Thành phố Đài Trung 404, ĐÀI LOAN Địa chỉ:Số 2 Đường Yude, Khu Bắc, Thành phố Đài Trung 404, ĐÀI LOAN