Các bài báo giáo dục Chăm sóc sức khỏe

乳突癌 (Papillary cancer) 由濾泡上皮細胞衍生而來,約占甲狀腺癌的 50-70%,癌瘤生長最緩慢,通常會停留在局部好多年。

MORE

脊髓約46cm長,是人體的通訊幹線,如果脊椎受傷了,很可能就要在輪椅上度餘生囉! 腰椎損傷主要原因為1) 交通事故、2) 高處跌下、3) 暴力直接傷害、或 4) 施力不當等。

MORE